Privatumo politika

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

Duomenų valdytojas

UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, telefono numeris 8 700 80072, elektroninio pašto adresas info@legalbalance.lt, interneto svetainė www.legalbalance.lt.

 

1.   VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1.         Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

1.2.         Bendrovė – UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius.

1.3.         Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis arba teikia paslaugas/ prekes Bendrovei, arba domisi įsidarbinimo Bendrovėje galimybe, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje.

1.4.         IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

1.5.         Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje.

1.6.         Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis eskolos.lt platformoje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių naudojimą.

1.7.         Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis www.legalbalance.lt.

1.8.         Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

2.   BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.         Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko potencialių darbuotojų (kandidatų), skolininkų Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, reikalavimo perleidimo, paslaugų ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite (sudarėte) su Bendrove.

2.2.         Šioje Privatumo politikoje neaptariama, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis Jums lankantis kitose Bendrovės svetainėse, naudojantis kitose svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis. Jei Jūs lankotės kitose Bendrovės svetainėse, naudojatės tokiose Svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi pagal tose svetainėse nurodytą informaciją. Tokiu atveju, prašome tinkamai susipažinti su kitose Bendrovės svetainėse patalpinta privatumo politika.

2.3.         Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai.

 

3.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1.         Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje, pateikia savo duomenis įsidarbinimo Bendrovėje tikslais.

3.2.         Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti Bendrovės svetainėse viešinamų paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies (taip pat ir kreditorių) teisėto intereso.

3.3.         Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

3.4.         Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti.

 

4.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

4.1.         Bendrovė Asmens duomenis, renkamus Duomenų subjektams lankantis Bendrovės svetainėse, susijusius su svetainėse viešinamomis paslaugomis tvarko šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:

4.1.1.    Asmens duomenis, pateikiamus Duomenų subjektų:

4.1.1.1.   Duomenų subjekto vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, pagrindas – sutarties su Duomenų subjektu sudarymas, tikslas – patikrinti Kliento tapatybę iki sutarties sudarymo ir sudaryti sutartį su klientu (fiziniu asmeniu), įvertinti galimybę teikti paslaugas;

4.1.1.2.   Kliento atstovo pareigas, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas nustatyti asmens, su kuriuo sudaroma sutartis, atstovą, tikslas – identifikuoti Klientą ir jo atstovą, įvertinti galimybę teikti paslaugas bei sudaryti sutartį su Klientu (juridiniu asmeniu);

4.1.1.3.   Duomenų subjekto vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, Bendrovė renka sudarytos sutarties vykdymo tikslais (įskaitant komunikaciją su klientu), pagrindas – sudarytos sutarties vykdymas.

4.1.2.    Skolininkų Asmens duomenis, pateikiamus Klientų:

4.1.2.1.   Duomenų subjekto vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, skolos atsiradimą patvirtinančius dokumentus, darbovietės duomenis, šeiminę padėtį, turimą turtą, skolos dydį, būklę, pobūdį, įsiskolinimo datą, atsiskaitymo datą, teisinį pagrindą, iš kurio kilo įsipareigojimas mokėti, deklaruotą gyvenamąją vietą, kredito istorija iš UAB „Creditinfo Lietuva” duomenų bazės – pagrindas – trečiųjų asmenų teisėtas interesas atgauti skolą, o Bendrovei nupirkus skolą – Bendrovės teisėtas interesas išieškoti nupirktą skolą ir sutarties, sudarytos tarp kliento ir skolininko, vykdymas, tikslas – įvertinti galimybę išieškoti skolą/ teikti paslaugas, sudarius sutartį su Klientu – skolos išieškojimas.

4.2.         Aukščiau nurodyti Asmens duomenys tvarkomi, kol išieškoma skola, sudaromas dokumentas, patvirtinantis skolos išieškojimo negalimumą; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.

4.3.         Jūsų Asmens duomenys gali būti gaunami ne tik tiesiogiai iš Jūsų, Jūsų kreditoriaus (Bendrovės Kliento), bet ir iš tarpvalstybinio išieškojimo platformų (EOS Cross-border, TCM Group, kt.) partnerių (skolų išieškojimo įmonių), Valstybės įmonės Registrų centro, o būtent: Juridinių asmenų registro, Gyventojų registro, Hipotekos registro, Turto areštų aktų registro, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bei Testamentų registro, UAB “Creditinfo Lietuva” ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, viešojo ieškomų asmenų registro, Lietuvos Antstolių Rūmų, antstolių kontorų, viešai prieinamos informacijos, Jūsų skelbiamos socialiniuose tinkluose, jeigu tokie duomenys yra būtini vertinant skolos išieškojimo galimybes, skolų išieškojimo ar kitų paslaugų teikimui.

4.4.         Svetainėje taip pat renkami Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, prisijungimo prie lankytojų paskyrų laikas, Svetainės naršymo istorija ir data. Duomenys renkami statistikos tikslais. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google.org serveriuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

4.5.         Bendrovės valdomose informacinėse sistemose Bendrovė fiksuoja ir tvarko Paslaugų tiekėjų techninių žurnalų įrašus. Techninių žurnalų įrašai tvarkomi siekiant užtikrinti saugos reikalavimus, identifikuoti ir stebėti, sekti naudotojų veiksmus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, taip pat užtikrinant atskaitingumą. Fiksuojami šie prisijungimų prie asmens duomenų įrašai: prisijungimo identifikatorius, data, laikas, trukmė, jungimosi rezultatas (sėkmingas, nesėkmingas), bylos, prie kurių buvo jungtasi, atlikti veiksmai su asmens duomenimis (įvedimas, peržiūra, keitimas, naikinimas ir kiti asmens duomenų tvarkymo veiksmai). Techninių žurnalų įrašai saugomi 3 metus. Duomenų tvarkymo pagrindas –Bendrovės teisinės prievolės vykdymas.

4.6.         Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkome Asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenys tvarkomi nuo Duomenų subjekto sutikimo gavimo 5 (penkis) metus arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo. Jums atšaukus sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais), saugomas tik Jūsų sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.

               Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turite teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui. Teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat galite įgyvendinti šiais būdais:

·    paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške;

·    prisijungę prie savo paskyros Bendrovės Svetainėse ir pažymėję savo pasirinkimą nesutikti;

·    susisiekdami su Bendrove Svetainėje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

4.7.         Paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, Duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: konsultuojančio asmens vardas ir (arba) trumpasis telefono numeris, Jūsų telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas. Duomenų subjekto, Bendrovės darbuotojo, asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Kliento Asmens duomenys tvarkomi (i) sutarties, sudarytos su Klientu, vykdymo pagrindu ar siekiant sudaryti sutartį (jei duomenys tvarkomi tinkamo paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu) ar (ii) teisėto intereso pagrindu (jei duomenys tvarkomi vienodos praktikos formavimo, duomenų subjektų prašymų ir/ar skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu).

Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo duomenų gavimo. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiose šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui.

Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik, jei pokalbis telefonu vyksta naudojant Bendrovei priskirtus telefonų numerius, Bendrovės darbo metu. Bendrovės konsultacijų telefonu teikimo laikas ir telefono ryšio numeriai skelbiami Svetainėje.

Norėdami perklausyti pokalbio įrašus, kreipkitės į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Esant būtinybei, pokalbių įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei pokalbio įrašai perklausomi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, pokalbio įrašų perklausa turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje perklausoje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.

4.8.         Klientų informavimo tikslu mes naudojame automatizuotą el. laiškų siuntimo platformą VivaSend. VivaSend yra trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė gali perduoti Jūsų el. pašto adresus bei siunčiamos informacijos turinį. VivaSend, teikdama el. laiškų siuntimo paslaugas, užtikrina šios srities standartus atitinkančių technologijų taikymą, tuo tikslu VivaSend gali savarankiškai rinkti informaciją apie el. laiško perskaitymo datą, duomenų subjekto veiksmus atidarius el. laišką bei kitą informaciją. VivaSend privatumo politiką galite rasti čia https://vivasend.lt/privatumo-ir-slapuku-politika/.

4.9.       Skolininkų informavimo tikslu Bendrovė naudoja automatizuotą trumpųjų tekstinių žinučių, skambučių ir elektroninių laiškų siuntimo programą, įdiegtą Bendrovės valdomose informacinėse sistemose. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės klientų teisėtas interesas atgauti skolą, o Bendrovei nupirkus skolą – Bendrovės teisėtas interesas išieškoti nupirktą skolą ir sutarties, sudarytos tarp kliento ir skolininko, vykdymas. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: duomenų subjekto telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytoją.

Skolininkų informavimo tikslu Bendrovė naudoja automatizuotą komunikacijos per įvairias internetines platformas, tokias kaip Messeger, Viber, Whatsapp ir kt., programą, kurios tiekėjas yra Wingnut Labs Ltd (Webio), įsikūręs Dubline, Airijoje (plačiau apie duomenų tvarkymą: https://knowledge.webio.com/portal/en/kb/articles/data-processing-overview). Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės klientų teisėtas interesas atgauti skolą, o Bendrovei nupirkus skolą – Bendrovės teisėtas interesas išieškoti nupirktą skolą. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, skolos dydis, pagrindas, kreditorius bei kita asmens duomenis sudaranti informacija, kuri gali būti teikiama ar gaunama naudojantis šiuo komunikacijos kanalu.

4.10.       Įdarbinimo ir su tuo susijusiu personalo administravimo tikslu Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis, pateiktus Duomenų subjekto: gyvenimo aprašymas (CV), asmens atvaizdas (nuotrauka), motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas. Jūsų Asmens duomenys, pateikti Bendrovei kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo pagrindu. Jeigu pateikdami anketą Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, arba nenurodžius, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, Bendrovė, Jums išreiškus sutikimą, Jūsų asmens duomenis saugos ir tvarkys būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 2 (dvejų) metų terminą. Apie Asmens duomenų saugojimo terminą bei sutikimo išreiškimo galimybes kandidatai informuojami elektroniniu paštu, atsakant į kandidato laišką su siunčiamais Asmens duomenimis. Visą duomenų saugojimo laikotarpį Bendrovė gali vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje. Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytu tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdami su Bendrove Svetainėje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu. Kandidatų duomenis Bendrovė gali gauti tiesiogiai iš Duomenų subjektų ar naudojantis interneto svetainėmis http://www.infolex.lt, https://www.cvbankas.lt/ ar kitais Bendrovės pasirinktais interneto portalais, kuriuose vykdoma darbuotojų paieška, publikuojami darbo skelbimai.

4.11.       Asmenų patikros politiškai pažeidžiamų asmenų ir finansinių sankcijų duomenų bazėse paslaugos teikimo tikslu Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, rezidavimo valstybė, priklausymas politinei partijai, pareigos, įtraukimas į sankcijų sąrašus (duomenų šaltiniai: PEP Desk™ Database, Sanction Lists, duomenų bazių valdytojas: Info4c AG, Schneckenmannstr. 27, CH-8044 Zurich). Bendrovė paiešką duomenų bazėse atlieka suteikdama paslaugą Klientams pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, atliekant kliento pažinimą (ang. KYC). Bendrovė ir paslaugas užsakęs Klientas veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai.

4.12.       Siekdama įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ ( ang. Know Your Customer) bei vykdyti Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme įtvirtintas prievoles, Bendrovė tvarko šiuos klientų fizinių asmenų bei klientų juridinių asmenų vadovų ir naudos gavėjų duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, rezidavimo valstybė, pareigos, įtraukimas į tarptautinius finansinių sankcijų sąrašus bei kiti asmens duomenys, kurie gali sudaryti Bendrovei pateikiamų dokumentų turinį. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisinė prievolė, įtvirtinta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 4 str. 1 d. ir 2 d., 7 str. 1 d. ir 2 d. Šiuo pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto – kliento fizinio asmens, iš kliento juridinio asmens, taip pat iš trečiųjų šalių, įskaitant, bet neapsiribojant VĮ „Registrų centras“, tarptautinių sankcijų sąrašus ir kt. Duomenys tvarkomi tol, kol galioja su klientu sudaryta paslaugų teikimo arba reikalavimo perleidimo sutartis, po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo. Tuo atveju, kai šiame punkte nurodyti asmens duomenys gaunami iki paslaugų teikimo arba reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, duomenys saugomi 5 (penkis) metus nuo duomenų gavimo momento siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

4.13.       Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

4.14.       Duomenų tvarkymo terminai. Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais terminais. Šioje Privatumo politikoje gali būti nurodyti konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

 

5.     TVARKYMO DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR TVARKYTOJAI

5.1.         Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2.         Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos (Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija ir kt.), teisėsaugos institucijos, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, tarpvalstybinio išieškojimo platformų (EOS Cross-border, TCM Group ir kt.) operatoriai bei partneriai (skolų išieškojimo įmonės), trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą.

5.2.1.      Duomenų subjektui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus Bendrovei daugiau kaip 30 dienų, Bendrovė teikia informaciją apie Jūsų tapatybę ir kredito istoriją, t.y. finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Susipažinti su savo kredito istorija, asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei teisių įgyvendinimo tvarka galite apsilankę www.manocreditinfo.lt.

5.3.         Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei skolų išieškojimo, buhalterinės apskaitos, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

5.4.         Jūsų asmens duomenis Taisyklių 4.1.2.1. punkte nurodytu tikslu gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, kartu su Bendrove priklausantys įmonių grupei, taip pat Bendrovės pasitelkti partneriai, su kuriais sudaryta duomenų tvarkymo sutartis.

5.5.         Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

5.6.       Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

 

6.     BENDROVĖS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

6.1.         Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook ir LinkedIn. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėmis Facebook ir/ar LinkedIn (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės Facebook ir/ar LinkedIn paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojai Facebook ir LinkedIN, todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų Facebook ir LinkedIn privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

6.2.         Kaip Facebook ir LinkedIn paskyros administratorius, Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

6.3.         Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis Facebook ir/ar LinkedIn apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

6.4.         Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

6.5.         Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, ar esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį:

6.5.1.      Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php;

6.5.2.      Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/.

6.6.       LinkedIn socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate LinkedIn socialiniame tinkle, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, su kuo bendraujate, ir kitą informaciją:

6.6.1.    Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Linkedin valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

6.6.2.    Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

7.     ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

7.1.            Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

 

8.     DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

8.1.         Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

8.1.1.      bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis į Bendrovę;

8.1.2.      pateikęs prašymą raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

8.1.3.      pateikęs prašymą raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

8.1.4.      nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

8.1.5.      reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;

8.1.6.      reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

8.1.7.      reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

8.1.8.      teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas;

8.1.9.      teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

8.1.10.    teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;

8.1.11.    teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8.2.         Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

8.3.         Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

8.4.         Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų Bendrovė prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

8.5.         Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos mes pateiksime atsakymą. Jums pateikus patikslintą prašymą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų patikslinto prašymo gavimo dienos mes pateiksime atsakymą. Tas laikotarpis prireikus, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą, gali būti pratęstas dviem mėnesiams. Tokiu atveju mes per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Jus informuosime apie termino pratęsimą ir pratęsimo priežastis.

8.6.       Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams.

8.7.       Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.

8.8.       Prašymą pateikti galite šiais būdais: el. paštu duomenys@legalbalance.lt, arba atvykus į biurą adresu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius.

 

9.     DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

9.1.         Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

9.2.         Jei norėtumėte pasitikslinti, sužinoti, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, ar jei ketinate pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis, prašome susisiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu, elektroniniu paštu duomenys@legalbalance.lt arba telefonu 8 700 800 72.

 

10.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1.       Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2.       Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

10.3.       Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Su Privatumo politika Svetainėje galima susipažinti bet kuriuo metu. Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.