UAB Legal Balance 2022 metų konsoliduotos finansinės ataskaitos

UAB Legal Balance (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 302528679, adresas Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva pateikia konsoliduotąsias UAB Legal Balance ir jos dukterinių bendrovių: SIA Legal Balance, įmonės kodas 40203125480, adresas Bērzaunes iela 1, Ryga, Latvija, ir UAB Legal balance invest, įmonės kodas 306113214, adresas Žalgirio g. 90-100, Vilnius, Lietuva (toliau – Grupė), 2022 metų finansines ataskaitas, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2022 m. metiniu pranešimu. Per 2022 metus Grupė uždirbo 6.62 M Eur pajamų ir tai yra 60% daugiau nei 2021 metais, per kuriuos Grupė uždirbo 4.13 M Eur pajamų. Tai pagrinde lėmė išaugusios investicijos į skolų portfelių pirkimą – per ataskaitinį laikotarpį buvo investuota 7.07 M Eur, o išieškojimai iš skolų portfelių buvo 7.37 M EUR. 2022 m. veiklos sąnaudos (savikaina, pardavimo ir bendrosios sąnaudos), lyginant su praeitų finansinių metų veiklos sąnaudomis, padidėjo 35%. Sąnaudų padidėjimas tiesiogiai koreliuoja su veiklos apimčių augimu – didėjant valdomam skolų portfeliui auga ir darbuotojų skaičius, teisminiai kaštai bei bendrosios sąnaudos. 2022 metais Grupės grynasis pelnas sudarė 2.1 M Eur ir buvo 1.36 M Eur didesnis nei per tą patį 2021 metų laikotarpį (2021.12.31: 779 tūkst. Eur).

 

Priedai:

LB Group Consolidated FS 22 LT.pdf

LB UAB - FS 22 EN.pdf

LB UAB - FS 22 LT.pdf

2023-07-10